Bütün yükləmələr *DOC formatındadır!

 

 

 

 

Mirzə Fətəli Axundov. Povestlər:


Aldanmış kəvakib

 

 

Abdulla Şaiq. Hekayələr:


Köç

Məktub yetişmədi

Murad

Şələquyruq

 

 

Cəlil Məmmədquluzadə. Hekayələr:


Buz

Dəllək

İki alma

Kişmiş oyunu

Pirverdinin xoruzu

Saqqalı uşaq

Yan tütəyi

 

 

Seyid Əzim Şirvani. Hekayətlər:


Avropalı və tamahkar

Balaca qarışqa və təpə

Çəpgöz

Çin padşahının İsgəndərdən sualı

Dəllək və xacə

Dərviş və qəni

Dərviş və zərif

Ərəb və naqə

Əflatun

Fərd

Fərd

Harun və Bəhlul

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hekayət

Hörmüz ibn Nuşirəvan

İsgəndər və vəziri

İsgəndər və dəli

İsgəndər və Filipp

İflasa uğramış tacir

Kar və məriz

Kor

Korun hekayəsi

Qazı

Qəzvinli

Müəzzin

Müsafir və xəsis

Nəqqaş

Nuşirəvan və Büzürgmehr

Nuşirəvan və qarı

Nuşirəvan və qonaqpərvər kişi

Nuşirəvanın vəzirləri

Nuşirəvan və iki bayquş

Nuşirəvanın sualı

Nuşirəvan və şikar

Oğru

Padşah və vəzir

Padşah və zərif

Padşah və şair

Padşahın həkimdən sualı

Sail və loğman

Sahib-mənsəb

Soltan Mahmudun bağı

Tülkü və çaqqal

Yalançı peyğəmbər

 

 

Seyid Əzim Şirvani. Lətifələr:


Lətifə 1

Lətifə 2

Lətifə 3

Lətifə 4

Lətifə 5

 

 

Seyid Əzim Şirvani. Nadirələr:


Nadirə 1

Nadirə 2

Nadirə 3

Nadirə 4

Nadirə 5

Nadirə 6

Nadirə 7

Nadirə 8

Nadirə 9

Nadirə 10

Nadirə 11

Nadirə 12

Nadirə 13

Nadirə 14

 

 

Süleyman Sani Axundov. Hekayələr:


Kövkəbi-hürriyyət

Qan bulağı

Qatil uşaq

Qonaqlıq

Sona xala

Tutuquşu

Uşaqlıq həyatımdan xatirələr

Ümid cırağı

Yuxu

 

 

Süleyman Sani Axundov. Qorxulu nağıllar:


Abbas və Zeynəb

Əhməd və Məleykə

Əşrəf

Qaraca qız

Nurəddin

 

 

Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Hekayələr:


Əziz

 

 

Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev. Hekayələr:


Ata və oğul

Bomba

Çeşmək

Diş ağrısı

Sarı toyuq

 

 

 

 

Abbas Səhhət. Şeirlər:


Ayı və arılar

Ayı və şir

Ana və bala

Ana və oğul

Ata və oğul

Aşpaz və pişik

Bir məktəbdə imtahan

Qaranquş balaları

Qış

Tənbəl

Yaz

 

 

Abdulla Şaiq. Mənzum hekayələr:


Tülkü Həccə gedir

Yaxşı arxa

 

 

Abdulla Şaiq. Şeirlər:


Ana yurdum

Arı

Aslan, qurd və tülkü

Bağça

Bahar

Bahar

Bahar

Bahar

Bənövşə

Bir quş

Bülbül

Cütcü

Çalışan qazanar

Çoban mahnısı

Dəmirçi nəğməsi

Dəmirçi nəğməsi

İdman nəğməsi

İnqilab nəğməsi

Keçi

Kəpənək

Kolxoz bağında

Kolxoz yazı

Kür çayı

Qərənfil

Qışın nəğməsi

Qızılgül

Qonaqlıq

Quzu

Layla

May nəğməsi

Məktəbdə

Məktəblilər marşı

Oyan, oğlum!

Payız

Payız gecəsi

Payızın son ayı

Səhər

Təmizlik

Təpəl kəlim

Tonqal

Top oyunu

Tülkü və aslan

Tülkü və dəvə

Tülkü və qurd

Uşaq və bənövşə

Uşaq və dovşan

Vətən

Vətən

Vətən nəğməsi

Yağış

Yeni köməkçi

Yetim

Yetim cücə

Zanbaq

Zəfər nəğməsi

 

 

Hüseyn Cavid. Şeirlər:


Novruz bayramı

 

 

M. A. Sabir. Hophopnamədən: Satiralar.


Satiralar 1906:


Bir məclisdə on iki kişinin söhbəti

Millət necə tarac olur olsun, nə işim var?!

(Ol gün ki, sənə xaliq edər lütf bir övlad)

Bilməm nə görübdür bizim oğlan oxumaqdan?!

Mahi-Kənanın batıb, ey piri-Kənan, qəm yemə!

Qocalıqdan şikayət

Bakı fəhlələrinə

Cəhd eylə, sən ancaq nəzəri-xəlqdə pak ol

Etdi bu fələk hər kəsə bir tövr yamanlıq

Tərpənmə, amandır, bala, qəflətdən ayılma

Təhsili-əlm

Ata nəsihəti

Ah eylədiyim nəşeyi-qəlyanın üçündür

“Həyat”ın gop-gopuna cavab

Barışnalara dair

Cavablar cavabı

Bakı pəhlivanlarına

(Adətimiz daş idi dəva günü)

Küpəgirən qarının qızlara nəsihəti

Uşaqlara

Mən bilməz idim bəxtdə bu nikbət olurmuş

Hər nə versən, ver, məbada vermə bir dirhəm zəkat

(Ələman, sərkəş olub...)


Satiralar 1907:


Eylə bilirdim ki, dəxi sübh olub

(Ey fələk, zülmün əyandır..)

Nolur şirinməzar etsə məni həlvayi-hürriyyət

Nəfsin qərəzi, əqlin mərəzi

(Ey əzizim, xələfim…)

Xəsisin heyfi, varisin keyfi

Səradən bir şeytan deyər: insanlar, insanlar!

Amalımız, əfkarımız ifnayi-vətəndir

Sərhesab

Ağlaşma

Tömeyi-nəhar

Vay, vay! Nə yaman müşgülə düşdü işim, allah!

Övradımız, əzkarımız əfsaneyi-zəndir

Hə, de görüm, nə oldu bəs, ay balam, iddəaların?

Fələ, özünü sən də bir insanmı sanırsan?!

Naəhl olana mətləbi andırmaq olurmu?!

Pah atonnan, nə ağır yatdı bu oğlan, ölübə!

Təraneyi-əsilanə

Leyli-Məcnun

Məzlumluq edib başlama fəryadə, əkinçi

Əlminnətü-lillah ki, “Dəbistan” da qapandı!

Uçitellər

Vəqta ki, qopur bir evdə matəm

Fəxriyyə

Qorxuram

Bəzi yerlərdə təsadüf olunu aşa, ətə

Mən belə əsrarı qana bilmirəm

Müəllimlər siyezdi

Çapma atını, girmə bu meydanə, a Molla!

İki cavalara bir cavab

Soldumu gülzarın, ey faiqi-neman pəsər

El on ki, ülumi-mədənidən xəbərin var

Sual-cavab

İftardan bir göftar, ya məcmədən bir löğmə

Bimərhəmət əyanlarına şükr, xudaya!

Məktub

Töhmət edir qəzetçilər, - məşəri-nası bir belə!..


Satiralar 1908:


Daş qəlbli insanları neylərdin, ilahi?!

Sual-cavab

Səbir

Fisincan

Aldanmaram ki, doğrudur ayinin, ey əmu!

Bizə nə?!

Barakallah

Olmur, olmasın!

Madam ki, hamiyani-zülmət

Məsləhət

Şirvan

Bir cibimdə əskinasım, bir cibimdə ağ mənat

Ay haray!

Doğru

Dilbər

Bəxtəvər

Üç arvad

Səbr elə

Ay nənə, bir qırmızı saqqal kişi!

Şikayət

Gavur qızı

Osmanlılar, aldanmayın, allahı sevərsiz!

Mən şahi-qəvişövkətəm, İran özümündür!

Qoyma, gəldi!

Uşaqdır

İstiqbalımız lağlağdır

Cavan

Ax!..

Açıldıqca sənin sübhün, mənim də hörmətim artır

Nəsihət

Mahi-rəmazandır, yenə meydan da bizimdir!

Bu boyda!..

Qabla dəxi marfaşını, Mir Haşım!

Mənimtək

Kişi

Zahida, gəl soyunaq bir kərə paltarımızı


Satiralar 1909:


Şahnamə

Arzu

...Tapmacanın təbiri

Bir bəhanə əldə ünvan etməli bundan sora!

Qəmü möhnət füzun oldu

İstiqbal bizimdir

Neyliyim, ey vay! Bu urus başdılar

Çatlayır, xanbacı, qəmdən ürəyim

Mənimki belə düşdü!

Vah!.. Bu imiş dərsi-üsuli-cədid?!

Satıram

Neçin verməyir?

Doğrudan da, Məmdəli, qeyrət həlal olsun sənə!

Nədir, aya, yenə üsyanları iranlıların?

Ey annın ay, üzün günəş, ey qaşların kəman!

Bura say!

Füzuliyə bənzətmə

Vaiz, qələm əhlin niyə təhqir eləyirsən?

Yaşamaq istər isək sırf əvam olmalıyız!

Adəmi adəm eyləyən paradır

Vermirəm a!..

Canın çıxsın!

Yox, yazmaram!


Satiralar 1910:


Zahid ölməkdən qabaq məqsudinə çatmaq dilər

Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!

Qocalar marşı

Ürəfa marşı

Pula təbəccöh

Təşəkkür

Millət şərqisi

Giley yaxud umu-küsü

Altmış illik ömrüm oldu səndə bərbad, Ərdəbil!

Ey vay ki, heysiyyəti-millət götürüldü!

Əhvalpürsanlar yaxud qonuşma

Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi!

Vəz etdiyin inandı, sən amma inanmadın!

Bir bölük boşbağazlıq, heyvərəlik adətimiz

Oxutmuram, əl çəkin!

Asudəlik bu saət yerdən göyə cəhanda

Bəlayi-fəqrə düşdün, razı ol, biçarə, səbr eylə

Sonya, ey dilbəri-pakizə əda!

Neçin məktəbə rəğbətim olmayır?

Qaç, at basdı!

Əhli İranda, pah oğlan, yenə hümmət görünür!

Yatmısan, Molla əmu, gürcülər içrə hələ sən!

Mürtəce xadimlərim, ha indi xidmət vəqtidir!

Bir dəstə gül

Bakıda bir kənddə mühavirə

Ay can! Ay can!..

Amma, millət a!..

Şurə gəlib şad olun, iranlılar!

Derlər, İran günbəgündən xar olur, əlbəttə ki!

Qurban bayramı

Zahidlərə


Satiralar 1911:


Millətinin halı pərişan ola

Avropada Məmdəlinin eşqbazlığı

Yuxu

Ay can...

Təbriz müxbirinə

Əzrailin istefası

Ağladıqca kişi qeyrətsiz olur

Çox da demə sərbətü samanlıyam, ey filan!

Balaca səhnə

Vaqieyi-yubileykaranə

Əşhədü billahi əliyyül əzim

(Həmdülillah ki, bu gün bəxtəvər oldu başımız)


İzah və şərqlər 1906

İzah və şərqlər 1907

İzah və şərqlər 1908

İzah və şərqlər 1909

İzah və şərqlər 1910

İzah və şərqlər 1911

 

 

M. A. Sabir. Hophopnamədən: Taziyanələr.


Taziyanələr 1910:


(Görüncə şəxs bir ərbabi-sərvətin üzünü)

(Dindirir əsr bizi, - dinməyiriz)

Əksimə

(Dün cəhənnəm vəsfini zahiddən eylərdim sual)

Kürd çaldıqca boru cingənə oynar, derlər

(Yıldırımlar yağsa göydən, titrəməz ruhum mənim)

(Bizi aldatma, xacə, hər sözünə)

(Şanlı gördükcə məni sanki edir qövr fələk)

(Arif çalışır ki, millət azad olsun)

(Dün yatıb Mir Haşımı röyadə gördüm, söylədim)

..deyir

Tapdım!..

(Hankı alçaq bir əlin qeyd etdiyi xətdir o ki...)

(- Yoldaşım, yatmışmısan?)

(Başqa millətdən hüququn almaq üçün hər zaman)

(Dün oxurkən bir müdiri-məktəbin müktubunu)

(Əlhəzər, qoyma baxa əksimə zahid ki, onun)

(Qəztələr tövqifini yalnız Sipəhdar əkməyir)

(Sanma bir məsləki təqiblə möhkəm qalaram)

(Dün bir eşşəkxisal insanə)

(Cənnətdəki huriləri, qılmanları allah)

(Kimdir arif? – deyə sordum, dedilər, əsrə görə)

(Oğlunun vasiteyi-xilqəti olmaqla fəqət)

(Deyirdik bir zəmanlar biz kəmali-fəxrü hümmətlə)

(Mütləqiyyətdə əbd şəklində)

(Bir müdirin ki, keçməyə qoluna)

Bir gül

Sipəhdar deyir ki:

Hüseyn Kəmal deyir ki:

Rəməzan söhbəti

Oruc deyir ki:

“Səda”nın 162-ci nömrəsinə

(Etila etdikcə, derlər, yüksəyə təyyarələr)

Kəndli deyir ki:

Bakılı deyir ki:

(Şah dedi: - Ağlayıram, bəs ki, üzüm çirkindir)

İnteligentlər deyir ki:

İranlılar deyir ki:

(Söylə, təqsiri nədir, tapdalayırsan yazığı?)

Millət deyir ki:

(Qlasnı seçkisini qoydu dum müzakirəyə)

Bakılılar deyirlər ki:

Dilənçi deyir ki:

(Çox təəccüb edirəm tərzi-cədidə ki, onu)

(Gərçi pərvaz etdi ayroplan dünən bir quş kimi)

(Axşam olcaq uçeniklər hərə bir madmazelin)

(Cümələrdə dükan açmaz bakılı)

(Öymə nəsəbi, öyməyə şayistə həsəbdir)

(Cəvankən fəqrdən etmə şikayət)

(Oğrulardan da bədəxlaq qumarbazlardır)

Tap görüm!..

(Mülki-Şirazə Zilli-Sultanın)

(Mürtəcelər, sevinin, kişvəri-İranə yenə)

(Zilli-Sultana, amandır, verməyin İrana yol)

(Onlar ki, edir hörmətü namusunu təqdis)

(Saxtə bir xətti-xam ilə mənə kağız yazıb)

Hatifdən gələn bir nida deyir ki:

“Tərcüməni-həqiqət” deyir ki:

(Haləti-məstliyində nə olur, ey əyyaş!)

Almaniya imperatoru Vilhelm deyir ki:

Eynüddövlənin istefasından dolayı bəstə girmək istəyən Tehran tacirani qeyrətməndanələrinə!

Hatif deyir ki:

(“– bunu bilməm)

(Şimdi hər millət edir nəfsini irfanə fəda)

(Oylə qorxmam “biş”dən kim, qorxuram “cədvar”dən)

Bakıda Şamaxı yolundakı həbsxanənin qabağında oxunan növhədir:

Səfil tacir deyir ki:

(Tumanov izn alır ki, Şirvanə)

(Övrət almaq, boşlamaq, övlada ad qoymaq kimi)

Dəryadə qərq olan iranlıların yetim balalarına təsəli

(Bəs deyilmiş bunca Mehdilər xüruci, indi də)

Ə. Qəmküsar bəradərimə cavab

(Bildir ehyayi – Səmərqənd etdi İran taciri)

Şamaxıda

...lam deyir ki:

(Gündə üç kağızı, beş konpyanı imza edərək)

(İştə bir heyəti-təhririyyə)

(Qurulubdur yenə meydani-həyahayi-süxən)


Taziyanələr 1911:


Sual

(Lənət sənə, ey cəhl, nə bidad ediyorsan!)

(Qafil yaşamaqdansa gözəl kardır ölmək)

Məmdəli deyir ki:

Nasirülmülk Bakıdan İrana azim olduqda

Müxbirüssəltənəyə

(Əcdadına çəkdi, pədərin mütləq unutdu)

Mühavirə

Müxabirə

Abbas ağa deyir ki:

Dreper deyir ki:

(El çəkir namımı min lənət ilə)

Eşidiriz ki:

Menşikov deyir ki:

Dörd dilli qırmanc

(Bütün Avropada kəmyab ikən, amma Bakıda)

Məmdəli deyir ki:

Ərdəbil hakimi Rəşidülmülkə

(Molla Ərəszadənin... vay, yenə mabədi var!)

Təbrizdən “Molla Nəsrəddin”ə göndərilən kağızların müfəttişinə

Mühərrirlərə

(Ey pulluların səfası, novruz!)

Bayram töhfəsi

(Oylə bir tərcümə kim, ruhi-Şekspir görcək)

(Tutdum orücu irəməzanda)

(Babam sünni, nənəm şiə, dürək mən)

(Həməndanda qonağımdan xəbər aldım, key şeyx)

(Tanrı hər yerdə pulu bir ürəyi səxtə verər)

(Molla, səmavarından dərda, həzar dərda!)


İzah və şərqlər 1910

İzah və şərqlər 1911

 

 

M. A. Sabir. Hophopnamədən: Uşaqlara hədiyyə.


Məktəb şərqisi

Məktəbə tərğib (Məktəbə çağırış)

Elmə tərğib

Uşaq və buz

Yaz günləri

Ağacların bəhsi

Cütcü

Qarğa və Tülkü

Məktəb uşaqlarına töhfə

Məktəb şagirdlərinə töhfə

Təbib ilə xəstə

Qoca bağban

Qarınca

Molla Nəsrəddinin yorğanı

Uşaq və pul

İskəndər və fəqir

Azarlı və kəndçi

Camuşçu və sel

Molla Nəsrəddin və oğru

Örümçək və ipək qurdu

Artır alıb, əskik satan tacir

Yalançı çoban

 

 

Mikayıl Müşfiq. Mənzum hekayələr:


Kəndli və ilan

Şəngül, Şüngül, Məngül

 

 

 Mikayıl Müşfiq. Şeirlər:


Ana

Bayram axşamı

 

 

Nizami Gəncəvi. Qazəllər:


(Ay üzlü nigarım, kimə mehman olacaqsan?)

(Bu çəməndə qocalıqdan belim döndü kamana)

(Cavanlıq köç edər, qoyma, gedər əldən, zaman keçsin)

(Diləyirdim: mənə sən bir gecəlik yar olasan!)

(Gecə xəlvətcə bizə sevgili yar gəlmiş idi)

(Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canan!)

 

 

Seyid Əzim Şirvani. Şeirlər:


Abid və quru kəllə

Alimi-biəməl vaqiəsi

Alimin zalım padşaha cavabı

Alimlərə hörmət haqqında

Aslan və qarışqa əhvalatı

Aslan və iki öküz

Ayı və siçan hekayəsi

Cahil ata ilə alim oğul hekayəsi

Çobanın hekayəsi

Dəvə və balası

Dilənçi və xəsis

Eşşək və arılar

Əzudüddövlənin oğlunun xəstələnməsi

Gənc sərxoş və abid

Hacı və molla əhvalatı

Hammalın vəqəsi

Harun və şairlər əhvalatı

Hatəmin macərası

Hekayət

Hekayət

Həmədan kəndinin hekayəsi

Həmədan hakimi

Həccac ilə dərvişin söhbəti

Hikmət

Xan və dehqan

Xeyirsöyləməzin hekayəsi

Xəlifə bə Bəhlul

Xoruz və çaqqal hekayəsi

İsgəndər dövründə iki həkim

İsğəndərin vəqəsi

İsğəndərin vəqəsi

İsgəndərin vəsiyyəti

İtlə pişiyin söhbəti

Korun hekayəsi

Qaz və durna

Qarı və oğlu

Qarının pişiyi

Qarınqulu abid

Loğmanın satılması

Loğmanın vəqəsi

Loğmanın vəqəsi

Loğmanın vəqəsi

Məktəbli ilə müəllimin əhvalatı

Məmun və kənizi

Mir Cəfərə xitab

Mir Cəfərə xitab

Mir Cəfərə xitab

Misal

Molla və çoban əhvalatı

Müctəhidin təhsildən qayıtması

Nazimin ifadəsi

Nuşirəvanın ova getməsi

Oğluma xitab

Oğluma xitab

Oğluma xitab

Oğluma nəsihət

Oğluma nəsihət

Oğluma nəsihət

Oğluma nəsihət

Oğluma nəsihət

Oğluma nəsihət

Oğluma nəsihət

Oğluma nəsihət

Oğrunun vəqəsi

Oğru və fəqir

Öyüd

Öyüd

Padşah və bağban

Padşah və ədib

Riyakar abid

Sadəlövh nökər

Səfeh qazı

Səncan şahının yuxusu

Siçan və balası

Siçan və pişik

Soltanla qul əhvalatı

Süleyman və qarğa

Şagirdlərin müəllimə kələk gəlmələri

Şah və dehqan

Təmsil

Yerdıkilərin göyə şikayəti

 

 

Səməd Vurğun. Şeirlər:


A köhlən atım

Ala gözlər

Ananın öyüdü

Azərbaycan

Bahar şərqisi

Belələri də var

Bənövşə

Uşaq bağçası

 

 

Xaqani Şirvani. Müxtəlif şeirlər:


Anası haqqında

(Bu göylər şahının lütfü mənə sayə salıb əlan)

Atasından şikayət

Həbs edildiyi barədə vəzirə məktub

 

 

 

 

Mirzə Fətəli Axundov. Komediyalar:


Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimya agər

Hekayəti-müsyö Jordan həkimi-nəbatat və dərviş Mətəli şah-cadukuni-məşhur

 

 
Yanıltmaclar

 

 
Aslanla Öküzlər

Aslanla Siçan

Eşşəklə At

Eşşəklə Bülbül

Keçi ilə Canavar

Kirpi ilə Dovşan

Peyin böcəyi ilə Bal arısı

Qurd

Qurd, Tülkü, Dovşan

Qurd, Tülkü, Şir

Siçanlarla Pişiklər

Tazı ilə Ceyran

Toyuq

Tülkü ilə Aslan

Tülkü ilə Dovşan

Xoruzla Qartal

Xoruzla Qızılquş

Ərincək it

 

 
Ad günü

Alma

Ana və qız

Armud

Ayı

Bağçamız

Bahar

Bahar gəlir

Balaca kapitan

Balaca neftçiyəm

Balaca ovçu

Bip-bipin nəğməsi

Bizim Bakı metrosu

Bizim gəmi

Bizim həyət

Buzov

Canlı guşə

Çıq-çıq

Cırcırama

Cü-cü

Cücələrim

Dağlar

Dostluq qatarı

Dovşanım

Ey mərd ürəkli ordum!

Gözəl Vətən

Güllər

Gün, çıx!

Günəş

Günəş olaram mən də

Gəl, bahar

Gəl, barışaq

Gənc bağbanlar

Gənc idmançılar mahnısı

İdmançılar mahnısı

İynə

Kiçik aşpaz

Kiçik balıqçılar

Kukla

Kuklam xəstədir

Kəndimiz

Layla

Maral

Maşınım var

Maşınımı sürürəm

Mişar

Məktəblilər

Məktəblilər mahnısı

Məktəbə gedəcəyəm

Mənim oyuncaqlarım

Məstan

Naxır gəlir

Odlar ölkəsi

Ovçuyam

Qara qız

Qatar

Qırmızı şar

Qış baba

Qış mahnısı

Qış nəğməsi

Qızılgül

Qonaqlıq

Quşların nəğməsi

Quzum

Quzum

Raket

Saat

Salam, doğma məktəb

Sarı limon

Sarmaşıq

Şaxta baba

Sülh ordusu

Sünbülüm

Sürücü

Svetofor

Şən yolka

Şənlik mahnısı

Sənət məktəbi

Səslən, şeypurum, səslən!

Telefon

Tonqalımız

Tənbəl

Tərlan və Məstan pişik

Təyyarə

Təzə il

Uçun, quşlar

Ulduzlar

Ürəyimin sevincidir

Uşaq və buz

Vətənimiz

Xoş gəlmisən, təzə il

Xəzər

Yağış

Yaz

Yaz günləri

Yeni il gəlir

Yeni il töhfəsi

Yürüş mahnısı

Əks-səda

 

 
- A -

- B -

- C -

- Ç -

- D -

- E -

- Ə -

- F -

- G -

- H -

- X -

- İ -

- K -

- Q -

- L -

- M -

- N -

- O -

- Ö -

- P -

- R -

- S -

- Ş -

- T -

- U -

- Ü -

- V -

- Y -

- Z -

 

 
Ağaclar

Bağlamalar

Bostan və tərəvəz məhsulları

Heyvanlar

Meyvələr

Mətbuat və texnika

 

 
Ağ quş

Ağıllı qoca

Ayı və qarışqa

Cik-Cik xanım

Cırtdan

Dovşanın qulaqları niyə uzundur?

Gilənar nağılı

Göyçək Fatma

Göyərçin və qarışqa

Gülnar xanım

Günəşin nağılı

Mərcan

Otların bəhsi

Oxayla Əhməd

Qurbağalar və Hacıleylək

Sehrli şamdan

Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm

Taxta qılınc

Tülkü, tülkü, tünbəki

Üç şahzadə

 

 
Əmək nəğmələri:

 

 

Çoban

Çoban və bənək

Əkinçi ilə öküz

Holavarlar

Heyvanların bəhsi

Sağın

Sayaçı sözləri

Təkə

Yoxlama və cütləmə

 

 

Mövsum və mərasim nəğmələri:

 

 

Ağırlığım-uğurluğum

Duman

Güdü-güdü

Gün çıx!

Günəşi çağırmaq

Xıdır Nəbi

Kosa-kosa

Kosa-kosa (Cənubi Azərbaycan variantı)

Küsülüləri barışdırın

Qodu-Qodu

Novruz

Novruz nəğmələri

Səməni

Səməni

Səməni

Yağış çağırmaq

Yağış çağırmaq (Cənubi Azərbaycan variantı)

Yağmuru çağırmaq

Yel baba

 

 

Ovsun nəğmələri

 

 

Beşik nəğmələri: laylalar

 

 

Beşik nəğmələri: nazlamalar

 

 

Uşaq oyun nəğmələri: düzgülər:

 

 

A teşti-teşti

A teşti-teşti

Həsənağa

Keçəl

Kəsibdi

Qarı

Neynirəm onu

Oğlum

Tülku, tülkü

Usdubudu

Üşüdüm ha, üşüdüm

 

 

Uşaq oyun nəğmələri: sanamalar:


Barmaqlar

Bir-iki

Bir-iki

Əkil-bəkil

İynə, iynə

Mırt-mırt

Motal-motal

 

 
Arxa, kömək, dayaq, iftixar

Mərdlik-namərdlik, dostluq, igidlik, məğrurluq

Vətən, qurbət

 
 

AXTAR:

BU ZAMANDA:

Kitabxanamızda 9 oxucu var

ÜMUMİ:

Səhifələrin ümumi baxılışı: 3718459